سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حبیب اله بیگی –
افسانه عالی نژادیان –

چکیده:

کدورت در اثر تعلیق مواد جامد آلی (جلب کها، فیتوپلانکتو نها و…) یا معدنی (ذرات رس) در آب ایجاد م یشود و ممکن است ظاهر آب، کدر و ابری به نظر برسد و اگر ذرات معلق رنگی باشند، رنگ کاذب هم ایجاد گردد ( ۱و ۶). جامدات معلق احتما ً لا مرکبی برای انتقال آلایندهها و عناصر غذایی و غیر غذایی بوده ( ۹) و باعث کاهش محیط تخمگذاری ماهیها، محدودیت توانایی یافتن غذا و افزایش سایش آبشش در ماهیها میشود ( ۵). همچنین ذرات معلق ایجاد کننده کدورت میتوانند پناهگاهی برای عوامل بیماریزای میکروبیدر برابر شکارچیها باشند.. مصرف چنین آبی میتواند باعث ایجاد بیماری در انسان و دام شود ( ۷). مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، حد مطلوب برای کدر بودن آبهای آشامیدنی را NTU 5و حد مجاز آن را NTU 25 و برای جامدات معلق ۵۰۰mg/L بیان می کند (۲).