سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خیرقدم عنایت ضمیر – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آلاینده ها از عوامل مختل کننده محیط زیست به شمار می روند. از این میان عنصر، سرب یکی از فلزات سنگینی است که موجب آلودگی محیط زیست می گردد. از میان منابع مختلف آلودگی سرب در محیط، مهمترین و بیشترین منبع آلوده کننده اتمسفر، خاک، گیاه و آب، ذرات سرب خروجی از اگزوز وسایل نقلیه بنزین سوز میباشد (۵، ۲) .عموما مقادیر آلاینده ها الگوی مکانی پیچیده ای را نشان می دهد (۳). لذا دانستن سطحغلظت سرب و توزیع (پراکنش) مکانی آن در ناحیه مورد مطالعه ضروری است. یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی وضعیت آلودگی منطقه عدمامکان نمونه برداری از تمامی نقاط می باشد.بدین منظور، استفاده از راهکار مناسب برای تعمیم نتایج حاصل از نقاط اندازه گیری شده به سایر نقاط توصیه می گردد (۶). از اواسط قرن، بیستم میلادی شاخه ای از علم آمار (زمین آمار) پا به عرصه علوم نهاد که امکان پردازش داده ها و زمینه توصیف مکانی آنها را به وجود اورد (۷). این علم یکی از دقیق ترین روش هایی است که علاوه بر توصیف تغییرات مکانی و زمانی داده ها قادر به تهیه نقشه های کمی پراکنش آلودگی با حداقل واریانس ممکن می باشد. لذا، تحقیق حاضر به منظور بررسی زمین آماری سرب در اطراف بزرگراه تهران – کرج صورت پذیرفت. به منظور بررسی الگوی پراکنش مکانی سرب و تهیه نقشه آلودگی خاک به سرب صورت پذیرفت.