سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید محمدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بر رسی میزان کلروفیل دو رقم یونجه ایرانی (بمی و همدانی ) و اثر شوری بر روی آن ، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل اسپلیت پلات در سه تکرار، سه سطح شوری (۱/۲، ۷ و ۱۲) و سه برداشت در گلخانه انجام گرفت . نتایج نشان داد که در تمام سطوح شوری رقم همدانی نسبت به رقم بمی مقاومت کمی داشت . بررسیهای بیوشیمیایی نشان داد که محتوای کلرو فیل برگ (a+b ،b ،a و a/b) با افزایش سطوح شوری به طور معنی داری در هر دو رقم کاهش می یابد که این کاهش در رقم حساس چشمگیر بود. تنش شوری منجر به زرد شدن برگها شده و احتمالاً به رنگدانه های کلروفیل آسیب زده است. اثرات بازدارندگی شوری روی کلروفیل می تواند به علت بازدارندگی آنزیمهای ویژه مسئول برای سنتز رنگدانه های سبز باشد. کاهش در محتوای کلروفیل ممکن است به افزایش فعالیت کلروفیلاز نسبت داده شود. بنابراین، این صفت احتمالا می تواند به عنوان شاخص مناسبی برای انتخاب ارقام متحمل به شوری و استفاده از آن در برنامه های اصلاح برای تحمل به شوری در نظر گرفته شود.