سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سولماز چگینی –
احسان ترکی –
تقی تقی پوربازرگانی –
پروانه خضرای نیا –

چکیده:

جابه جا یی شیردان بیماری در گاو است که به سبب آن شیردان از موقعیت طبیعی خود واقع در کف محوطه بطنی به سمت چپ و یا راست محوطه بطنی ( بین شکمبه و د یواره نگاری ) جا به جا می شود . در طی این روند ما یعات شکمبه قادر به خروج از طر یق در یچه پیلور نخواهند بود در نتیجه، بر گشت ما یعات شیردان به داخل هزا رلا، نگار ی و شکمبه اتفاق می افتد . به طور معمول ا ین حالت به دنبال بیماری ها یی چون : جا به جا یی شیردان به طرف چپ، اتساع شیردان، جا به جا یی شیردان به سمت راست و سوء هضم ناشی از عصب واگ حاصل می شود . این گزارش که در بیمارستان آموز شی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد به وقوع پیوست، دوازده مورد جا به جایی شیردان ( ده مورد جا به جایی به سمت چپ و دو مورد به سمت راست ) در طی دو سال؛ دیده شد . کلیه بیماران گزارش شده در ا ین مطالعه پس از معا ینات بالینی، برا ی تا یید تشخیص مورد عمل جراحی از پهلو ی چپ و یا راست قرار گرفتند و پس از تا یید بیماری در آنها، موقعیت شیردان اصلاح شد . اندازه گیری میزان کلر شکبه در ا ین بیماران صورت گرفت و نتایج حاصل، مورد تجزیه و تحلیل آماری به روش t-test قرار گرفت . بر طبق نتایج این گزارش، در این بیماران، میزان کلر شکمبه از میزان طبیعی خود ) (۲۵-۱۰ mmol/lit به طور معنی داری افزا یش یافته است ) ۴۱,۳۵ p< ، ). mmol/lit 56,82-0,05 برگشت یون کلر ازشیردان به شکمبه ، باعث افزا یش میزان کلر شکمبه گشته است .