سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا عیوضی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
حیدر طایفه رضایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
علی سعید – عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.

چکیده:

جهت مطالعه تنوع ژنتیکی کارایی مصرف آب در ارقام گندم، مدل های متفاوتی پیشنهاد شده است . با این مدل ها علاوه بر محاسبه کارایی مصرف آب، مشارکت اجزاء آن نیز بررسی می شود . در این بررسی هفت رقم گندم نان در چهار طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی تحت چهار ر ژیم رطوبتی کشت گردید . نتایجتجزیه واریانس مر کب صفا ت ماده خشک کل، کارایی مصرف آب، سرعت اتلاف آب (کارایی تعرق ) و آب اولیه برگ پرچم (کارایی جذب) اختلاف آماری معنی داری ر ا نشان دادند . ارقام سرداری، سبلان و الموت کمترین ماده خشک کل و کارایی مصرف آب و زرین و شهریار بالاترین مقادیر را داشتند . سرداری حداقل کارایی جذب وتعرق را داشته و زرین با عمل کرد دانه و ماده خش ک بالا دارای بیشترین کارایی تعرق بود . صفات کارایی مصرف آب، ماده خشک کل و کارایی تبخیر و تعرق با عمل کرد و ماده خشک کل و کارایی تبخیر و تعرق با کارایی مصرف آب همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند . تجزیه ضرایب مسیر نشان داد که کارایی مصرف آب (۰/۶) و ماده خشک کل (۰/۳۱۶) بالاترین اثرات مستقیم را بر روی عمل کرد داشتند . مشار کت کارایی تبخیر و تعرق (۰/۸۲) بر کارایی مصرف آب بیشتر از شاخص برداشت (۰/۳۰) بود. روش های ارتقاء مشار کت اجزاء کارایی مصرف آب در ارقام گندم مورد بحث قرار گرفت.