سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی – سبزوار

چکیده:

تخریب سرزمین در نواحی خشک و نیمه خشک مرطوب، که به بیابانزایی نیز اطلاق می گردد، از مسائل مهم مرتبط با مدیریت خاک و آب و از مشکلات فزاینده ی بشر، به شمار می آید. شاخص های متفاوتی برای تخریب اراضی تعریف شده است که تغییرات سطح و شوری آبهای زیرزمینی، از جمله مهمترین این شاخص ها به شمار می آید. در این بررسی با هدف ارزیابی روند تخریب اراضی در سطح منطقه مورد پژوهش واقع بین دو طول شرقیَ َ۰۵َ۴۱ْ۵۶تاَ َ۱۹َ۴۵ْ۵۷و دو عرض شمالی َ َ۳۵َ۴۲ْ۳۵تاَ َ۰۶َ۲۴ْ۳۶ در شرق شهرستان سبزوار، آمار دراز مدت چاههای پیزومتری و بررسی کیفیتِ وزارت نیرو، مورد استفاده قرار گرفت. با اتکاء به داده های جمع آوری شده، روند تغییرات سطح آب سفره طی یک دوره پایه ۲۸ ساله تحلیل گردید. داده های محاسبه شده به محیط Surfer منتقل و خطوط هم تغییر سطح آب زیرزمینی در طول دوره آماری مورد بررسی، ترسیم شد. همچنین با بهره برداری ازداده های کیفی و نتایج تحلیلِ آنها، منحنی هم شوری آبهای زیزمینیِ منطقه ی مورد پژوهش نیز، تهیه گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که علیرغم سیر نزولی سطح آبهای زیرزمینی و افزایش شوری آنها در سطح زیادی از عرصه ی تحقیق، در برخی نقاطِ منطقه، بهبود کیفیت آب نیز به چشم می خورد. در این بررسی دلایل مربوطه بررسی و راهکارهای مرتبط ارائه شده اند.