سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید حسن زاده – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور
مهدی زارع – موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
منوچهر قرشی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

گسیختگی همراه با زمینلرزه سال ۱۳۷۶ زیر کوه که آخرین زمینلرزه بزرگ رویداده در منطقه قائنات می باشد، امتداد NNW-SSE و جنبش راستالغز راستر همراه با مولفه معکوس داشته است و روی گسل آبیز در انتهای شمالیپهنه زمین درز سیستان در ایران خاوری روی داده است (Berberian et al.,1999).
تغییرات تنش ایستابی همراه با این زمینلرزه روی گسلهای فعال منطقه با روش تنش کولمب محاسبه و مقادیر بصورت الگوهایی که مناطق خیز تنش (stress rise) و افت تنش (stress drop) در آن مشخص شده اند، به تصویر کشیده شدند. نتیجه حاصل از این کار بدین صورت است که: گسلهای راستالغزراستبر NNW-SSE موجود در مناطق خیبر کوه در شمال گسل آبیزوگسلهای آوازوگزیک در جنوب آن، دچار بارگذاری و گسل راستالغز چپیبر خاوری – باختری دشت بیاض که با گسل آبیز همیوغ (Conjugate) است، دچار بار برداری شده اند. بخش جنوبی گسل معکوس NW-SE نوزاد نیز با افت تنش و باربرداری همراه شده است.