سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی قاطعی – کارشناس ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
عبدالمهدی بخشنده – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
قدرت ا… فتحی – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز

چکیده:

کلزا نیاز نسبتاً بالایی به مواد غذایی داشته و بیشتر زمینهای زراعی جهت تولید عملکرد مطلوب ومیزان روغن وپروتئین از نظر یک یا چند ماده غذایی مورد نیاز گیاه کمبود دارند . بررسی نرنج و گیل (۱۹۹۳) نشان می دهد که مصرف زیاد نیتروژن ممکن است باعث افزایش محتوای پروتئین و کاهش درصد روغن دانه گردد . گوگرد چهارمین عنصر مهم در تولید گیاهان می باشد . اصغرملیک وهمکاران (۲۰۰۴) دلیل افزایش درصد روغن در اثر مصرف گوگرد را نقش مهم گوگرد دربسیاری از اسیدهای چرب ونیاز به این عنصربرای سنتزدیگر متابولیتهای حاوی کوآنزیم آ، ویتامین ب، بیوتین، اسیدلیپوئیک وسولفولیپیدها دانستند . همچنین دلیل افزایش پروتئین دانه را نیاز به این عنصر جهت سنتزاسیدهای آمینه گوگردی نظیر سیستئین، سیستین ومتیونین عنوان نمودند