سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک ستار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون م

چکیده:

تعیین امواج سطحی ناشی از هر تحریکی، اساس مطالعات اثر نیروهای زلزله بر یک ساحتمان مستقر بر سطح زمین است. در مقاله حاضر، باحل معادلات موج با فرض محیط با رفتار ایزوتروپ جانبی به علت تحریک قائم یک نقطه از سطح زمین، در فضای زمانی و در حالت متقارن محوری، با استفاده از توابع پتانسیلی که توسط اسکندری قادی در سال ۲۰۰۵ ارایه گردید، جواب معادلات موج در فضای لاپلاس – هنکل به دست می آید. این پاسخ با استفاده از روش Cagniard-De Hoop و تبدیل معکوس هنکل به صورت انتگرالی با کران محدود برای مولفه قائم تغییر مکان در فضای حقیقی ارائهمی گردد. پاسخ به دست آمده برای حالتی که تغییرات بارگذاری بر حسب زمان به صورت تابع هویساید باشد، با استفاده از روش های انتگرال گیری عددی برآورد می گردد.