سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فهیمه جزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمن محمدخانی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تغییرات توپوگرافی، باعث تشکیل و تکامل خاکهایی با خصوصیات متفاوت می شود که تفاوت در این خصوصیات در حاصلخیز بودن یا نبودن خاک و در نتیجه رشد و عملکرد گیاهان تاثیر گذار است ( ۵). در حقیقت، رشد و عملکرد گیاهان در طول یک شیب بازتابی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها است . به منظور درک روابط بین خصوصیات خاک و میزان محصول، لازم است ابتدا تغییرات مکانی این خصوصیات بررسی شود و با دانستن این تغییرات می توان مدیریت بهتری روی خاک اعمال نمود ، و بدی ن طریق فرسایش خاک را به حداقل رساند و حداکثر بهره برداری ر ا از منابع طبیعی بعمل آورد ( ۴). بادام یکی از مهمترین محصولات باغی استان چهار محال و بختیاری محسوب م ی شود که از اهمیت خاصی در صادرات کشور برخوردار است . بنابراین اهمیت لزوم افزایش کمیت و کیفیت پاید ار این محصول ضروری بنظ ر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرپذیری خصوصیات خاک در طول یک شیب و مطالعه تاثیر این تغییرات بر روی محصول دهی درخت بادام بوده است.