سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کتایون حمصی – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتی
علی هاتف سلمانیان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری NIGEB تهران
علی دلجو – دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
افسون افشاری – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری NIGEB تهران

چکیده:

علف کش گلایفوسیت با اثر بر روی آنزیم EPSPS که یکی از آنزیمهای مهم چرخه شیکیمات است، مانع ساخته شدن اسیدهای آمینه حلقوی و در نهایت مرگ گیاه می گردد. به منظور ایجاد مقاومت در این آنزیم، پس از تکثیر و جداسازی ژن آن از منبع پروکاریوتی، با استفاده از روش ایجاد جهش نقطه ای (SDM) در یک اسید آمینه این ژن تغییر ایجاد شد. به منظور هدایت محصول این ژن به محل عملکرد آن در گیاه (کلروپلاست) از توانایی ترادف نشانه (signal peptide) کلروپلاستی که از زیرواحد کوچک آنزیم روبیسکو جدا شده، استفاده گردید. ترادف نشانه به روش PCR از ژنوم گیاه کلزا جدا شو با استفاده از روشهای مولکولی به ژن EPSPS جهش یافته متصل شد. در نهایت این ساختار جدید در پلاسمید pTZ57R/T کلون و به جهت تأیید جهش ایجاد شده و اتصال مناسب (ترادف نشانه به ژن EPSPS موتانت) تعیین توالی شد. نتیجه تعیین توالی با استفاده از نرم افزار BLAST و جستجو در بانکهای ژنی مورد تأییر قرار گرفت.