سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

این پژوهش طی دوسال زراعی در ایستگاه تحقیقاتی چهارتخته واقع در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اجر اء شد . در طول اجرای طرح از صفات فیزیولوژیک و مورفولو ژیک یادداشت برداری گردید.ارتفاع بوته فقط بین دو سال تفاوت معنی داری داشته است و در مورد سایر تیمارها تغییرات معنی داری نداشته است . اثر متقابل سال × رقم بر ارتفاع بوته ها در سطح احتمال ٥% معنی دار شده است که خود نشاندهنده تاثیر پذیری این صفت از شرائط آب و هوایی سال آزمایش می باشد. در سال دوم آزمایش تعداد خورجین در بوته بیشتر از سال اول بود، ولی این تغییر معنی دار نبود ، همچنین تعداد خورجین در بوته در مجموع دو سال در تاریخ کاشت اول و دوم بیشتر از تاریخ کاشت سو م بود. عملکرد تحت تاثیر فا کتور سال قرار گرفته است (در سطح احتمال ٥%)و این اختلاف حدود ١٠٠٠ کیلو گرم در هکتار بوده است و در بین تاریخ های کاشت، تاریخ کاشت اول (۶/۲۰) دارای بالاترین عملکرد بود ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری با سایر تاریخ ها نداشت و در بین ارقام مورد مطالعه رقم اکاپی با عملکرد ۳۱۷۲/۹ کیلو گرم در هکتار نسبت به سایر ارقام در مجموع دو سال برتری داشته است.