سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زیبا نجف زاده نوبر – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه گیلان
احمد بای بوردی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
محمود شعبانپور شهرستانی – استادیار و مربی دانشگاه گیلان
آرمین کریمی نیا –

چکیده:

گوگرد یکی از عناصر ضروری برای رشد و توسعه گیاهان است، معمولا گیاهان از شکل اکسیدی گوگرد استفاده می کنند مهم ترین عامل کنترل کننده اکسایش گوگرد در خاک ها میزان و فعالیت بیوماس میکروب ها می باشد طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها قادربه اکسایش گوگرد در محیط هستند، که از بین آنها فقط تیوباسیلوس ها و هتروتروف ها نقش مهمی در اکسایش گوگرد خاک های زراعی ایفاء می کنندمک کردی و کراس عقیده دارند که هتروتروف ها نسبت به شیمیولیتوتروف ها مقدار بیشتری از گوگرد را اکسید می نماینددر یک خاک ممکن است تعداد میکروارگانیسم های شیمیولیتوتروف اکسید کننده گوگرد محدود باشد که با افزودن مواد اصلاح کننده گوگردی جمعیت آنها افزایش می یابد در این تحقیق سعی شده است تاثیر مواد اصلاحی بر افزایش جمعیت میکروارگانیسم های بومی اکسید کننده گوگرد در خاک با توجه به نحوه تغذیه آنها، به منظور کاهش pH خاک بررسی گردد