سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم پورآذرنگ – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
پروین عباچی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پـروژه، کامپوزیـت هـا یی از آلیـاژ ۲٫۸ wt.% Ag ) QE22 ، ۲٫۳ % RE ، ۰٫۳ % Zr ، بقیـه ) Mg بـه عنـوان زمینه با ۲۲ درصد حجمی فیبرهای کوتاه آلومینا به روش ریخته گری توأم با فشار ت ولید شد . این نمونـه هـا در بـین دمای محیط و ۳۰۰ ºC تحت سیکل های حرارتی قرار گرفتند . زمان هر سـیکل ۳۰ دقیقـه انتخـاب شـد . ضـریب کشسانی، اسـتحکام تـسلیم و اسـتحکام کشـشی پـس از ۱۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰۰ سـیکل انـدازه گیـری گردیـد . در ایـن آزمایش ها کاهش ضریب کشسانی و همین طور تغییراتی در دیگـر خـواص مکـانیکی بعـد از اعمـال سـیکل هـا ی حرارتی ملاحظه گردید .
بر اساس بررسی سطوح مقاطع کامپوزیت ها با میکروسکوپ نوری، جدایش زگرگات هـای Mg12NdAg در مـرز دانه ها و مجاور فیبـر هـای تقویـت کننـده قابـل مـشاهده اسـت . تـصاویر میکروسـکوپ الکترونـی روبـشی ( SEM ) کامپوزیت ها پس از اعمال نوسانات حرارتی بر جدایش فصل مشترک زمینه و تفویت کننده و تشکیل حفره هـا در آن محل دلالت دارد .