سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله سلمانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
محمدصادق سپاسیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

آمار موجود درباره تلفات انرژی الکتریکی نشان می دهدکه بخش توزیع انرژی به دلایل مختلف دارای بیشترین تلفات بوده و با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی الکتریکی ومحدودیت منابع تولید و استفاده بهتر از انرژی تولیدی و سرمایه گذاری …، لازم است از روش هایی جهت کاهش آن استفاده نمود.
در بخش فشار متوسط شبکه توزیع دو نوع کلیدوجود دارد نوع اول کلید هایی است که به طور معمول بسته بوده و نوع دومکلیدهایی هستند که به طور معمول باز می باشند، با تغییر وضعیت کلیدها (باز و بسته) طوری که قید شعاعی بودن شبکه توزیع همواره برقرار باشد می توان شرایطی برقرار نمود که تلفات در بخش فشار متوسط کمینه باشد. در این تحقیق وضعیت بهینه کلیدهای فوق برای بخشی از شبکه توزیع جنوبغرب تهران با هدف کاهش تلفات تعیین گردید.