سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سلمان ولایتی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رسوبات قرمز رنگی که در شرق تهران با گسترش زیاد و لیتولوژی مشتمل بر تناوب لایه های ماسه سنگ و شیل و مارن قرمز رخنمون داشته و در نقشه ۱/۲۵۰/۰۰۰ ورقه تهران ۱/۱۰۰/۰۰۰ ورقه دماوند امده، به عنوان رسوبات سنومانین – کامپانین کرتاسه فوقانی در نظر گرفته شده است. این امر قطعا به دلیل مطالعاتی است که طی سالهای متمادی توسط افراد مختلف بر روی رسوبات مذکور در شرق تهران در منطقه خجیر و جنوب باغ کومش صورت گرفته که موجب تعمیم این سن برای رسوبات قرمز رنگ جنوب و شرق دماوند شده است. طی سالهای ۷۰-۱۳۷۰ نگارنده در رساله فوق لیسانس خود (در محدوده ای به وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع در شرق دماوند که نقشه زمین شناسی نیز تهیه شده است) با مطالعه دقیق بر روی این رسوبات که در نقشه تهران به سن سنومانین – کامپانین و در نقشه ارائه شده توسط اشتایگر رسوبات با سن نئوژن (U.R.F) در نظر گرفته شده اند، متوجه گردید که اطلاق سنهای مذکور به رسوبات قرمز رنگ شیلی، مارنی، ماسه سنگی، اشتباه بوده و این رسوبات که با Base کنگلومرائی شروع می شوند و با ضخامت بسیار زیاد گسترش می یابد، مربوط به سازند فجن با سن پالئوسن زیرین و بالایی می باشندچرا که رسوبات مذکور باکنگلومرای حاوی قلوه های آهکهای کرتاسه بالایی، بر روی آهکهای C4 قرار گرفته و به طور هم شیب زیر آهکهای سازند زیارت واقع می شوند. بعدها با مطالعه وسیع تر در مناطق شرقی و جنوبی دماوند مشخص گردیدکه در این محدوده وسیع، رسوبات مربوط به سازند فجن اشتباهاسنومانین کامپانین نامیده شده اندو با علامت KS در نقشه ها آمده.