سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم ادهمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
سیدمصطفی عمادی – دانشجوی فوق لیسانس بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقر نژاد – دانشیار بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

جذبسطحی فسفر یکی از مکانیسم های اصلی است که در زمانهای کوتاه مدت واکنش فسفر در خاک را کنترل می کند . مطالعات جذب سطحی فسفر در خاکهای آهکی نشان داده اند که مقدار فسفر جذب سطحی شده با اکسیدهای آهن و آلومینیوم آزاد و کریستالی خاکها و با درصد رس خاکها ارتباط مستقیم دارد قنبری و همکاران گزارش نمودند که در خاکهای شدیداُ آهکی استان فارس جذب سطحی فسفر از معادلات فروندلیچ و لانگمویر دو سطحی پیروی نمود و حداکثر جذب سطحی فسفر با پ هاش خمیر اشباع، مقدار رس و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک همبستگی مثبت داشت . واجذبی فسفر جذب سطحی شده می تواند از نظر آلودگی محیط زیست و تغذیه گیاه مهم باشد و بهمین علت مورد توجه قرار گرفته است . قنبری و همکاران [۱] مشاهده کردند که بین فسفر جذب شده و آزاد شده یک رابطه خطی وجود داشت . در حالیکه سرنوشت فسفر جذب سطحی شده کمتر مورد توجه قرار گرفته است . هدف از تحقیق حاضر بررسی جذب سطحی فسفر و تغییر شکل های مختلف فسفر معدنی در اثر جذب سطحی فسفر بود .