سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز – دانشکده فنی مهندسی مکانیک
سوران حسنی فرد – دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز – دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

یک سری آزمایشات مربوط به تغییر شکلهای پیشرونده در لوله ها و سیلندرهای فولادی از جنس ضدزنگ تحت فشار داخل و ممانهای خمشی متناوب مشابه اثرات زلزله در محدوده نسبت قطر متوسط به ضخامت ۸≤Dm / t≤۲۸انجام گرفته است . تغییر شکلهای پیشرونده و برآمدگی های موضعی در جهت محیطی ظاهر شده اند . با استفاده از کد نرم افزاری ANSYS مدل سازی لوله ها و سیلندرهای فوق انجام و تغییر شکلهای پیشرونده مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج حاصل ازکد مزبور با نتایج حاصل از روش تحلیلی و تجربی قابل دسترس مقایسه شده اند . نتایج نشانمی دهند که ابتدا نرخ افزایش تغییر شکلهای پیشروندهratcheting زیاد بوده و سپس با افزایش تعداد سیکلها کاهش می یابد . همچنین نتایج بدست آمده از روشهای عددی و تحلیلی نشان دهنده آن هستند که در هر دو روش نرخ تغییر شکلهای پیشرونده نسبت به نتایج بدست آمده از روش تجربی فرا تخمین هستند .