سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یداله حمدالهی – کارشناس ارشد خاک و پی ، گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران
علی فاخر – دانشیار دانشگاه تهران دانشکده فنی گروه عمران
بدیل پهلوان – استادیار زمین شناسی

چکیده:

رسوبا درشت دانه تهران دارای ویژگی های خاصی مثل ناهمگنی و سیمانتاسیون متغیر است. خصوصیات تغییر شکل پذیری این خاکها مورد تحقیق بوده و ثابت شده است که تابع مقدار کرنش می باشد. تا کن.ن مدل های غیرخطی مثل مدل Fahey برای تغیی شکل پذیری خاکها پیشنهاد شده است که مدل فاهی بصورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد لیکن این مدلها نمی توانند نشانگر رفتار شن ها از جمله نهشته های درشت دانه تهران باشند. در مقاله حاضر نخست داده هایی از مدئل غیرخطی مثل فاهی در پیش بینی رفتار این نوع مصالح نشان داده می شود در گام بعدی مدل جدید پیشنهاد مولفین که در واقع نوع مدل اصلاح شده فاهی است بیان می گردد.