. هر چند تعیین این ساعات در قید و بند فعالیت های اداری دانشگاه نبوده و می تواند تمام طول شبانه روز را در بر بگیرد.

تغییر شیوه آموزش و یادگیری در سیستم یادگیری الکترونیکی، موجب تغییر در شیوه تحقیق و پژوهش دانشجو خواهد شد. توجه به این نکته در تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیق از سوی دانشگاه ها و اساتید لازم و ضروری است.

تمرکز مضاعف در یادگیری الکترونیکی از سوی دانشجو (سوال ۱۳)، یکی دیگر از نقاط مثبت این سیستم یادگیری می باشد. اساتید با در نظر داشتن این موضوع و بکارگیری راهکارهای علمی، می توانند زمینه های بروز استعدادهای دانشجویان را بیش از پیش فراهم نمایند..

در آموزش مجازی، مشارکت فعال می تواند افراد را در رسیدن به بهترین سطح یادگیری کمک نماید. بنابراین دانشگاه ها و اساتید بهتر است همواره در تلاش باشند تا احساس دانشجو بودن را در دانشجویان این سیستم فعال و زنده نگاه دارند و از طریق ایجاد گروه های مختلف دانشجویی مجازی، مشارکت آن ها را در سطح قابل قبول کنترل نمایند و در صورت افت مشارکت، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

دسترسی دانشگاه به اینترنت و وجود امکانات زیربنایی و تاسیساتی از جمله مشخصه های مهم فناوری می باشد که هر گونه کوتاهی از سوی دانشگاه در فراهم نمودن آن ها، نتایج بسیار نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دانشگاه در نخستین گام خود، باید نسبت به فراهم آوردن امکانات مورد نظر اقدام نماید.

نتایج تحقیق نشان می دهد پس از مشخصه های استاد، بیشترین نقش در یادگیری الکترونیکی با مولفه های پشتیبانی می باشد. پشتیبانی از سیستم های مرتبط، استفاده از تکنسین های مجرب در صورت بروز نقص، بروز رسانی سیستم ها و فراهم آوردن امکان بهره مندی از تمام امکانات علمی دانشگاه به صورت شبکه ای در موفقیت این سیستم، می تواند بسیار مفید و سودمند باشد.

آنچه از نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه بر می آید این است که یادگیری الکترونیکی می تواند سازگار با بسیاری از مؤسسات آموزشی بوده و به تحقق اهداف مورد نظر منجر شود. لازمه این کار آن است که چند عامل کلیدی سازگار و مرتبط می بایست قبل، در طی و بعد از هر انطباقی مورد ارزیابی قرار گیرند.

ارزیابی مستمر عملکرد سیستم آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی، در رفع نواقص و مشکلات آن بسیار موثر می باشد. لذا مسئولان دانشگاه ها، اساتید، دانشجویان و تمام کسانی که به طریقی با این سیستم در ارتباط می باشند باید به طور مستمر نسبت به دریافت بازخور و رفع نواقص احتمالی اقدام نمایند.

کاهش هزینه های یادگیری بی شک به عنوان یکی از نقاط قوت سیستم آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی می باشد که طیف گسترده ای از هزینه ها را در بر می گیرد. کاهش هزینه های مربوط به حضور در دانشگاه، کاهش هزینه های جاری ، کاهش هزینه های مرتبط با مسائل شهری از جمله ترافیک، کاهش هزینه های زمانی و … از جمله آن می باشند. بهره گیری حتی درصد کمی از صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستم، می تواند موجبات رشد سریع این سیستم را فراهم آورد.

در آموزش های مجازی و یادگیری الکترونیکی، عموم مردم می توانند از آموزش بدون وجود محدودیت هایی از جمله سنی، جسمی و غیره برخوردار شوند. لذا علاوه بر آن که توسعه و افزایش سطح کمی و کیفی آموخته های دانشجویان در این سیستم می تواند با سرعت بیشتری دنبال شود، دست اندر کاران می توانند موجبات غنای علمی دوره ها را نیز به گونه ای هدفمند فراهم آورند.