سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن امینی جهرمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدیوسف ناصری – استادیار و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
فرهاد خرمالی – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خاک های با منشا مواد مادری لسی در کشاورزی اهمیت قابل توجهی داشته و بستر رویش و تولید محصولات کشاورزی متعددی می باشد . علاوه بر مواد مادری لسی که می تواند نقش موثری در تکامل خاک ها داشته باشد [ ۲] ، عامل پستی و بلندی از طریق عوامل شیب، جهت و ارتفاع بر روی مشخصات خاک ها تاثیر می گذارد، به طوری که بر روی شیب های تند خاک های با تحول کمتر و بر روی شیب های متوسط خاک های با تحول نسبی متوسط و بر روی شیب های کم و اراضی مسطح خاک های با تحول بیشتری بوجود می آید . جذب و نفوذ آب به داخل خاک رابطه زیادی با عامل پستی و بلندی و توپوگرافی دارد[۱] نقش توپوگرافی در پیدایش و تحول خاک مهم بوده و در مواردی عاملمنحصر به فرد و یا حداقل مهمترین عامل تعیین کننده می باشد . ولی گاهی مجموعه شرایط ناشی از ویژگی ها و موقعیت ژئومورفیک می تواند زمینه مناسب را برای تشکیل و تحول خاک ها فراهم آورد [۴] در مورد رابطه خاک و سطوح ژئومورفولوژی در ایران تحقیقات کمی انجام گرفته است . همچنین با توجه به گستردگی خاک های تشکیل شده بر روی مواد مادری لسی در استان گلستان بویژه در پای دامنه و امتداد رشته کوه های البرز و همچنین در شمال شرق استان، بررسی خصوصیات مختلف این خاکها با نگرش علمی که تاکنون توجه چندانی به جامع نگری آن معطوف نبوده است، کاملاً ضروری به نظر می رسد . از اهداف عمده این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد : -۱ تعیین نقش سطوح مختلف ژئومورفولوژی در توزیع کانی های رسی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ها در مناطق مورد مطالعه .
-۲ بررسی اثر اقلیم در توزیع کانی های رسی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک ها در مناطق مورد مطالعه .