سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نبی شعبانی – نیروگاه شهید مفتح

چکیده:

یکی از حفاظت های مهم ژنراتور نیروگاهها حفاظت لغزش قطبpole slipآن می باشد و در صورتیکه نقطه کار رله حفاظت لغزش قطب(pole slip relay بصورت واقعی براساس امپدانس شبکه تنظیم نشده باشد ممکن است این رله در برابر حوادث و اتفاقات شبکه حساسیت نشان داده و واحدها را از مدار خارج نماید چنانچه این حالت در نیروگاه شهید مفتح برای برخی واحدها اتفاق افتاده است. ما در اینجا نشان م یدهیم که چگونه می توان این رله را براساس امپدانسشبکه تطبیق و پایدار نمود تا رله لغزش قطب بی جهت عمل نکند و در تولید انرژی الکتریکی واحدها و قفل ایجاد نگرددو پایداری شبکه نیز حفظ کرد. اینجانب برای رله لغزش قطب محاسبات جدیدی انجام داد هام و نقاط کار(Setting Point جدید براساس امپدانس شبکه بدست آورده ام و این روش قابل اعمال برای تمامی واحدها در هر نیروگاه می باشد