سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت اله خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی- دانشگاه تر
منصور مصداقی – استاد و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه گرگان
منوچهر سرداری – مدیر کل اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:

گونه کافورییکی از گونه های انحصاری در استان چهار محال و بختیاری می باشد که در محدوده ای به وسعت ۳۵۰۰هکتار در دوتو-تنگ صیاد پراکنش دارد. در این تحقیق مناطق انتشار گونه در استان، پوشش گیاهی و گونه های همراه آن در موقعیتهای مختلف، و ارتباط گیاه با عوامل محیطی (اقلیمی، زمین شناسی، توپوگرافیو خاکی) در سه مرحله عملیات صحرایی، آزمایشگاهی و آنالیز داده ها، موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. گونهCamphorosma monspeliaca در کل چشم انداز رویشگاه انتشار دارد و بهترین الگوی پراکنش آن در دامنه های شمالی، جنوبی و اراضی مسطح می باشد. گونه های همراه در جهات مختلف Astragalus spp, Phlomis spp, Scariola oriantalis, Echinophora, platyloba Boromus tomentelus, Stipa sp , Agropyron spp , Orozopis sp , Melica spp می باشند. این گونه در خاکهای غیرشور با بافت لومی رسی و لومیبا مقادیر متفاوت ماده آلی، آهک و گچاستقرارمی یابد. نتایج این مطالعهنشانداد متغیرهای خاکی به ترتیب تغییر پذیری سدیم جذب سطحی شده، سدیم تبادلی، درصد گچ، ماده آلی, شن، آهک، رطوبت اشباع، سیلت، رس، هدایت الکتریکی واسیدیته خاک. تغییر پذیری زیاد سدیم جذب سطحی شده، سدیم تبادلی را می توان توانایی گیاهان با مسیر فتوسنتزیC4 از خانواده Chenopodiacea در جذب سدیم خاک و متاثر بودن این دو متغیر خاکیازسدیم خاکدانست وتغییر پذیری کمهدایت الکتریکی و اسیدیته خاک را می توان بهدامنهتغیر کم آن نسبت داد. این گونه دارای ارزشهای چند منظوره می باشد کهمطالعه آن از جنبه های مختلف ضروری است.