سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

این پژوهش در منطقه کشاورزی به مساحت ۹۰۰ کیلومتر مربع در شهرستان در جنوب استان آذربایجان شرقی طی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام گرفت. در سطح منطقه ۳۶ شبکه مربعی شکل به ابعاد ۵ کیلومتر در نظر گرفته شد. در هر شبکه یک مزرعه دیم گندم واقع در شیب جنوبی ۹ درصد انتخاب شد. ویژگی ها ی فیزیکی و شیمیایی خاک با روش های رایج اندازه گیری شد و عملکرد گندم پاییزه طی دوره دو سال تحقیق تعیین شد . تغییر پذیری مکانی ویژگی ها ی خاک و عملکرد گندم با استفاده از زمین آمار تعیین شدند . بر اساس نتایج، خاک های مورد بررسی به طور میانگین دارای ۱۲/۷ درصد آهک هستند. تمامی ویژگی ها به جز ماده آلی به طور مکانی در سطح منطقه تغییر یافتند . تغییرات مکانی عملکرد گندم با استفاده از مدل کروی با شعاع تاثیر ۲/۴۳ کیلومتر شبیه سازی شد . الگوی تغییرات مکانی عملکرد گندم شبیه به الگوی تغییرات مکانی آهک در منطقه مورد بررسی بود . تغییرات مکانی آهک از مدل کروی با شعاع تاثیر ۲/۵۱ کیلومتر پیروی کرد. بنابراین تغییرات مکانی عملکرد گندم را می توان با استفاده از تغییرات مکانی آهک در منطقه پیش بینی کرد.