سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
حسین لاری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
فاطمه عبدی پور – کارشناس ارشد زیست شناسی، آموزش و پرورش خر م آباد

چکیده:

اثر تنش خشکی بر میزان کربوهیدرات ها (قندهای محلول و نشاسته ) در ریشه و برگ گیاه ذرت ، در پژوهشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان -خرم آباد بررسی شد . کرتهای اصلی شامل سه سطح تنش خشکی از طریق دور آبیاری براساس ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۰ میلیمتر تبخیر تجمعی و کرتهای فرعی شامل چهار رقم ذرت دانه ای ۷۰۴، ۷۰۰، ۶۴۷ و ۵۰۰ بود. نتایج نشان داد که میزان قندهای محلول در ریشه و برگ ارقام مختلف ذرت با اعمال تنش خشکی بطور معنی داری افزایش یافت ، اما میزان نشاسته در برگ و ریشه کاهش معنی داری نشان داد . افزایش فعالیت آنزیم آمیلاز به هنگام تنش کمبود آب موجب تجزیه نشاسته و تبدیل این ماکرومو لکول به واحدهای کوچک تر به هنگام تنش کمبود آب می گردد. این عمل در ارقام مختلف گیاه ذرت برای تحمل تنش از طریق تنظیم اسمزی صورت گرفته است.