سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – استادیار گروه مهندسی آبخیزداریدانشکده منابع طبیعی‌دانشگاه تربیت م
غلامرضا شجاعی – فارغ التحصیل گروه مهندسی آبخیزداریدانشکده منابع طبیعی‌دانشگاه ترب
حمیدرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی آبخیزداریدانشکده منابع طبیعی‌دانشگاه تربیت م

چکیده:

افزایش جمعیت و بهره¬برداری بی رویه از منابع آب وخاک بدون توجه به حفظ این منابع, پیآمدهای ناخوشایندی از قبیل سیل و فرسایش خاک را به دنبال دارد. از آنجایی که اجرای برنامه¬های مدیریتی کاهش فرسایش و رسوب نیازمند شناخت صحیح نوع و شدت فرسایش خاک در یک منطقه می¬باشد، لذا کسب اطلاعات در این خصوص ضروری است. در این تحقیق جهت بررسی تغییر گستره انواع مهم فرسایش خاک، حوزه آبخیز مندریجان واقع در سراب حوزه سد زاینده¬رود با مساحت ۲۳۰۰۰ هکتار انتخاب گردید. به منظور انجام تحقیق از نقشه¬های سیمای فرسایش خاک تهیه شده با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای MSS سال ۱۹۷۹، TM سال¬های۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ و همچنین ETM مربوط به سال ۲۰۰۲ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر تغییر نوع و مساحت هر یک از اشکال فرسایشی سطحی خفیف, سطحی متوسط, سطحی شدید, شیاری و آبکندی بوده است.