سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فیروز صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

تفاله زیتون به عنوان پس مانده روغن کشی میوه زیتون، حـاوی ٪۶۰ -۶۵ رطوبـت و ٪۱۸ -۲۵ چربـی خـام مـی باشـد . ایـن میزان رطوبت علاوه برآن که مانع از انبارداری بوده شیرا به حاصله نیز به دلیل داشتن مواد مغذی لازم بستری مناسـب جهـت رشد و نمو میکروارگانیسم ها و نهایتا ً به عنوان یک آلاینده محیط زیست خواهد بود . هم چنین تفاله خام زیتون بـ ه دلیـل دارا بودن درصد بالای چربی ًخصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع ، درصورتی که در مجاورت هـوای آزاد قـرار گیـرد اکـسیده وفاسد می گردد . بر این اساس، زمان مانده گاری تفاله خام زیتون محدود بوده و از ۴ تا ۴۵ روز متغییر می باشد . در این راستا و با عنایت به محدودیت های ذکر شده ، این تحقیق در جهت ارائـه راهکارهـای لازم جهـت امکـان انبـارداری تفالـه زیتـون و ارزیابی ارزش غذایی آن جهت استفاده دام انجام شد . در این تحقیق از تفاله زیتون تولید شده در استان گلستان استفاده شد . ابتدا رطوبت تفاله زیتون طی فرآینـد هواخـشک از ٪۶۰-۶۵ بـه ٪۱۰-۱۵ رسـانیده شـد . سـپس ترکیبـات شـیمیایی آن بـ ه روش های پیشنهادی (۱۹۹۰) AOAC تعیین گردید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاله زیتون نوع هواخشک نه تنها مشکل فساد و شیرابه تفاله خام زیتون را نداشته بلکه می توان آن را تا بیش ازیـک سـال و بـدون هـیچ گونـه محـدودیتی انبارکرد . نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی نیز نشان د اد که ترکیبات شیمیایی تفاله خام زیتون و تفاله زیتون نوع هواخش ک شامل ماده خشک ( درصد ) ، انرژی خام ( گرم بر کالری ) ، پروتئین خام ( درصد ) ، چربی خام ( درصد ) و فیبر خام ( درصد ) بـه ترتیب ۳۵ ، ۳۹۲۲/۱۸ ، ۷/۶۹ ، ۱۵/۵۵ ، ۲۹/۲ و ۸۸/۷۵ ، ۳۷۵۳/۳۹ ، ۹/۵ ، ۱۰/۱ و ۳۶/۳ می باشند . هم چنین میـزان کلـسیم و فسفر درتفاله خام زیتون و نوع هواخشک به ترتیب ۱/۳۱ ، ۰/۳۱۷ و ۱/۴ ، ۰/۳۲ درصد تعیین شـد . میـزان پتاسـیم ، آهـن و روی در تفاله خام زیتون و نوع هـوا خـشک بـه ترتیـب ۱/۱۱ ، ۰/۰۴۴ ، ۰/۰۲۲۹ و ۱/۱۵ ، ۰/۰۴۱ ، ۰/۰۲۳۱ درصـد تعیـین گردید . میزان ویتامین ) E میلی گرم بر کیلوگرم ) و پراکـسید ) (meq/1000g در تفالـه خـام زیتـون و نـوع هواخـشک بـه ترتیب ۴/۱۸ ، ۵/۳۸ و ۲/۹۸ ، ۲ /۱۲ تعیین گردید . میزان اسـید لینولئیـک و اسـید لینولنیـک در تف الـه خـام زیتـون ونـوع هواخشک به ترتیب ۰/۰۶ ، ۰/۰۰۴ و ۰/۰۲ ، ۰/۰۰۲ درصد تعیین شد