با توجه به پیشرفت هاي چشمگیر نانوتکنولوژي در سال هاي اخیر، برخی از محققین به مطالعه و بررسی این روش پرداخته اند. آنها با استفاده از مواد در مقیاس نانو و اضافه کردن آنها به سیالاتی مثل آب، الکل و … نانو سیالات را تولید و در مقیاس آزمایشگاهی به نتایج بسیار خوبی رسیده اند. چنین سیالاتی هم از نظر تهیه و هم از نظر خواص پایداري و انتقالی در مقایسه با سوسپانسیون هاي معمولی جامد مایع و ماکرو سیالات تفاوت هاي فراوانی دارند.

تفاوت اساسی نانو سیالات با سوسپانسیون هاي معمولی از اندازه بسیار ریز ذرات پراکنده نشأت می گیرد. از آنجا که در نانو ساختارها نسبت سطح به حجمِ فوق العاده بالایی وجود دارد؛ خواصی مانند چگالی در اثر نانو شدن تغییر می کند و همچنین نیروهاي بار الکتریکیِ سطح و دراگ که به سطح اعمال می شوند از اهمیت بیشتري برخوردار می شوند و نیروهاي وزن و شناوري، به علت اندازه فوق العاده کوچک و جرم فوق العاده کم، اهمیت خود را از دست می دهند و نیروهاي سطحی و بین مولکولی اهمیت پیدا می کند.[۵]

در سال هاي اخیر محققان زیادي تاثیر شوري آب را به بر میزان برداشت نهایی نفت مورد بررسی قرار دادند. و مشاهده کردند که یون هاي موجود در آب تزریقی مقدار بازیابی نفت را افزیش می دهند.

اوستاد و همکاران با استفاده از نتایح آزمایشگاهی ساز و کاري مطابق آنچه در شکل ۱ نشان دهده شده است ارائه کردند .در ابتدا چون بار سطح سنگ منفی است بارهاي مثبت و قسمت قطبی نفت را به خود جذب می کند و با اضافه کردن یون هاي۴ Enhanced Oil Recovery

محلول در آب به سیستم، پیوند هیدروژنی بین N و H شکسته شده و بین O و H تشکیل شده و محیط اسیدي تر می شود

. چون تاثیر یون H+ از Ca2+ بیشتر است H+ جذب سطح سنگ می شود. در نهایت Ca2+ و ترکیب قطبی نفت از سطح سنگ جدا و نفت بیشتري تولید می شود.[۶]