مقاله تفاوت هاي جنسيتي در رفتارهاي نوعدوستانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تفاوت هاي جنسيتي در رفتارهاي نوعدوستانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوعدوستي
مقاله جنسيت
مقاله نقش هاي جنسيتي
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت والاي نوعدوستي در روابط اجتماعي و کارکردهاي مثبت آن بر نظام اجتماعي، تحقيقات گسترده اي در اين حوزه صورت گرفته است. برخي از اين پژوهش ها به بررسي ارتباط جنسيت و نوعدوستي پرداخته اند. فرض عمومي و پذيرفته شده اين است که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با يکديگر متفاوت است و اين تفاوت اساسا ناشي از نقش هاي جنسيتي است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تفاوت هاي جنسيتي در رفتار نوعدوستانه را با لحاظ کردن نقش هاي جنسيتي مورد بررسي قرار دهد. روش به کار رفته در اين پژوهش، روش پيمايشي است. جامعه آماري کليه افراد ۶۰-۱۵ ساله شهر ياسوج هستند که ۳۸۶ نفر بعنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه مي باشد كه ‌جهت تعيين اعتبار آن از روش اعتبار سازه به کمک تکنيک تحليل عامل و جهت تعيين پايايي از شيوه هماهنگي دروني به روش آلفاي كرانباخ استفاده شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن هستند که تفاوت هاي جنسيتي تاثيري بر رفتار نوعدوستانه ندارد. به علاوه نقش هاي جنسيتي نيز ارتباط معناداري با رفتارهاي نوعدوستانه نشان نمي دهند.