مقاله تفسير تاريخچه رسوبگذاري سازند جهرم در ناحيه بوشهر بر مبناي روزن داران کف زي و ايزوتوپ استرانسيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تفسير تاريخچه رسوبگذاري سازند جهرم در ناحيه بوشهر بر مبناي روزن داران کف زي و ايزوتوپ استرانسيم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند جهرم
مقاله ائوسن
مقاله روزن دارن بزرگ کف زي
مقاله محيط رسوبي ديرينه
مقاله رمپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه روزن داران ائوسن پسين در سازند کربناتي جهرم در کوه گيسکان ۱۰ کيلومتري شهرستان برازجان و ميادين اطراف مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس گسترش و فراواني آنها، محيط رسوبي ديرينه بازسازي شده است. با توجه به وجود Nummulites fabianni و نيز بر اساس ايزوتوپ استرانسيم، سن اين سازند بين ۳۵ تا ۳۳٫۷ ميليون سال برآورد شده و مي توان سن پريابونين(Priabonian)  (ائوسن پسين) را براي آن در نظر گرفت. در ضمن نرخ ميانگين رسوبگذاري اين سازند حدود ۲ متر در هر ده هزار سال اندازه گيري شده است. اين مطالعات نشان مي دهد که سازند آسماري بعد از يک هياتوس بيش از ۴ ميليون سال (اشکوب روپيلين) بر روي اين سازند نهشته شده است. با توجه به کاهش تدريجي ژرفاي آب در مدت رسوبگذاري سازند و گسترش روزن داران بزرگ کف زي باعث شد تا ۶ رخساره رسوبي در محيط رمپ دروني-مياني تا خارجي نهشته شود. اين رخساره ها به ترتيب از بخش ژرف به سمت بخش کم ژرفاي حوضه شامل رخساره آهک رسي حاوي روزن داران پلانکتوني است که در محيط همي پلاژيک تا پلاژيک نهشته شده است . اين رخساره مربوط به بخش گذر تدريجي بين سازند پابده و جهرم است. رخساره آهکي اپرکولينا وکستون تا پکستون متعلق به بخش خارجي رمپ، رخساره ديسکوسيکلين/نوموليتس وکستون تا پکستون متعلق به بخش مياني تا خارجي رمپ، رخساره نوموليتس وکستون مربوط به محيط مياني رمپ، رخساره نوموليتس/اوربيتوليتس و کستون تا پکستون متعلق به محيط مياني تا دروني رمپ و در نهايت رخساره اوربيتوليتس/بايوکلاست پکستون مربوط به بخش دروني رمپ هستند.