سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد السوقی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدهاشم طباطبائی رئیسی – شرکت ملی نفت ایران – مدیریت اکتشاف نفت – اداره کل ژئوفیزیک

چکیده:

روش های ژئوفیزیکی، مهمترین روش های تکنیکی در مطالعه وبررسی نفت و گاز به حساب می آید . به منظور مطالعه وبررسی ساختارهای امید بخش در ناحیه مورد نظر از روشهای ژئوفیزیکی ) گرانی سنجی، مغناطیسی هوایی و لرزه نگاری بازتابی ( استفاده می گردد . گرانی سنجی، یکی از روشهای اصلی ژئوفیزیک در اکتشاف منابع هیدرکربور است که منشاء طبیعی دارد . این روش، در اکتشاف نفت جهت مشخص کردن تله های هیدروکربوری که حاوی نفت می باشند اعم از تاقدیس ها وتله های گنبد نمکی وگسل ها به همراه مغناطیس سنجی نقش اساسی را ایفا می نماید . بنابراین، نظر به اینکه آنومالی های گرانی سنجی ناشی از اختلاف چگالی طبقات وغیر همگن بودن آنها می باشند، لذا اگر طبقات بدون اختلاف چگالی وتباین چگالی و به صورت افقی باشند، روش گرانی سنجی کاربرد نخواهد داشت . روش های پتانسیلی )گرانی ومغناطیسی ( در اکتشاف هیدروکربنی قبل از عملیات لرزه نگاری انجام می گیرد . تا منطقه را جهت عملیات لرزه نگاری نیز محدود نماید . تعبیر تفسیر تلفیقی گرانی ومغناطیسی هوائی ولرزه نگاری وضعیت ساختارها وچین خوردگی دشت چناران را که در شمال غرب مشهد قرار گرفته مشخص کرده است . عملیات گرانی سنجی یک آنومالی مثبت را در شمال غرب دشت چناران به نقشه در آورده، بعد از انجام عملیات لرزه نگاری ومغناطیسی هوائی معین گردیده، که این آنومالی، تله ساختمانی چین خورده از رسوباتنبوده بلکه بالا آمدگی از پی سنگ بوده است . لذا نتایج تفسیر تلفیقی این روشها پتانسیل هیدروکربوری منطقه را منتفی دانسته ومشخص کرده آنومالی به نقشه در آمده ناشی از گسترش توده های آذرین با سن ائوسن کوه سنگی مشهد بوده است . که در زیر دشت مشهد – چناران ادامه داشته اند