سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد زند مقام – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده پایه، دانشکده فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده پایه، دانشکده فردوسی مشهد
علی خردمند – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جهت بررسی عملکرد فرایندهای پس از رسوبگذاری در نهشته های سیلیسی اواری سازند داهو به سن کامبرین پیشین، دو برش داهوئیه(الگو) و گزوئیه به ضخامت های ۲۴۰ و ۲۲۷ متر واقع در جنوب شرق و شرق زرند مورد مطالعه قرار گرفته است. فرایندهای دیاژنزی شناسایی شده شامل فشردگی ، سیمانی شدن، دگرسانی، انحلال، شکستگی ها و رگه های پرشده می باشند. تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های مورد مطالعه نشان می دهد که اغلب فرایندهای دیاژنتیکی در مرحله مزوژنیک عمل کرده است. ه طوری که فشردگی فیزیکی و تشکیل سیمان های هماتیتی و رسی در مرحله ائوژنتیک، و فرایندهایی همچون فشردگی شیمیایی، سیمانی شدن سیلیسی و دولومیتی، سریسیتی شدن، ایلیتی شدن و کلریتی شدن، انحلال فلدسپات ها و چرت ها، در مرحله مزوژنتیک روی داده است. همچنین تشکیل شکستگی ها و رگه های پر شده با کلسیت در مرحله تلوژنتیک و در طی بااآمدگی رسوبات اتفاق افتاده است. امید است تا این داده ها بتواند در تفسیر تاریخچه دفن رسوبات مشابه در مقیاس محلی و ناحیه ای مفید واقع شوند.