سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالقاسم کامکار روحانی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
احمد سمنانی نژاد – کارشناس ارشدژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
ابراهیم شاهین – سازمان زمی شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده:

یکی از روشهای معمول در اکتشاف بی هنجاری های رسانا واقع در عمق کم، روش VLF می باشد. برای بهبود تفسیر داده های VLF چه به صورت کیفی (فیلتر فریزر)، نیمه کمی (فیلتر کاروس-هجلت) یا کمی، تلاشهای زیادی صورت گرفته است. یکی از این روشها یک رابطه بین مؤلفه های افقی و قائم میدان مغناطیسی که همان مؤلفه های تابع مختلط تیپر می باشد را در نظر می گیرد. مؤلفه های حقیقی و موهومی تابع تیپر قابل محاسبه بوده و از آنها برای بهبود تفسیر کیفی و همچنین برای محاسبه مقاومت ویژه ظاهری (تفسیر کمی) استفاده می شود. نهایتاً در یک مثال عملی، از این تابع به منظور تشخیص محدوده های بی هنجاری رسانای فلزی در یک منطقه معدنی در استان اصفهان استفاده شده که نتایج آن در این مقاله آورده شده است.