سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمداحسان حکمتیان – سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج
مریم فرزین – سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج
هوتسا زاهدی – سازمان انرژی اتمی ایران دفتر اکتشاف و استخراج

چکیده:

در این مقاله محدودة بین ′ ٣٠ و ° ٥٥ تا ′ ٤٥ و ° ٥٥ شرقی و ′ ٥٤ و ° ٣١ و ° ٣٢ شمالی در شمال غرب ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ اسفوردی و در شمال ورقه ۱:۵۰۰۰۰ سه چنگون به شمارة ۷۱۵۳IV مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسی از اطلاعات ژئوفیزیک هوایی شامل اطلاعات مغناطیسی و رادیومتری بهره گیری شد و طی آن پردازش و تفسیر روی اطلاعات رادیومتری و مغناطیسی صورت پذیرفت که شامل تهیه اطلاعات جدید از روی اطلاعات رادیومتری مانند تهیه اطلاعات اورانیوم اولیه و اورانیوم جابجا شده از روی اطلاعات رادیومتری و عملیات پردازشی و تفسیری متعدد دیگری هم میباشد و همچنین اطلاعات مغناطیسی مورد تفسیر کمی و کیفی قرار گرفتند تا اطلاعات تحت الارضی را هم به دست آوریم و مقایسه و ارتباط بین اطلاعات سطحی به دست آمده از اطلاعات رادیومتری و اطلاعات زیرزمینی به دست آمده از اطلاعات مغناطیسی را مورد تحلیل قرار میدهیم.