سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه خان محمدی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدة زمین شناسی
شهرام شرکتی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدة زمین شناسی
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدة زمین شناسی
مجید محمدی نیا – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکدة زمین شناسی

چکیده:

یکی از تکنیکهای رایج در مطالعة سیست مهای شکستگی، تفسیر نمودارهای تصویری الکتریکی دیوارة چاه (FMS/FMI) است که نتایج حاصل از آنها قابل مقایسه با نتایج حاصل از آنالیز مغزه بوده و م یتواند مکمل اطلاعات مغزه باشد. مطالعة شکستگ یها و تعیین روند طبیعی(تکتونیکی) آنها در یکی از چاههای میدان گازی پار سجنوبی براساس نمودارFMIبا استفاده از نرم افزار ، ،GeoFrameنشان می دهد که ساختارهای تکتونیکی و دیاژنزی در سنگهای مخزن گسترش دارند. از این میان شکستگ یهای طبیعی در دو نوع باز و بسته، عمدتاً در دو روندE-W و NW-SEتوسعهیافته و تراکم نسبتاً پایینی نسبت به ساختارهای دیاژنزی و استیلولیتها از خود نشان می دهند..