سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الناز پریزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه تبریز
زین العابدین پورابریشمی – عضوهیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
محسن موید – عضوهیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تبریز

چکیده:

رسوبات واحدهای تیپ فیلیش جنوب شرق تبریز شامل شیلهای آهکی و آهک بیتومینه و ماسه سنگهای آهکی حاوی فسیلهای دریایی است. براساس سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات تعداد ٩ ایکنوجنس تشخیص داده شده است. این ایکنوجنسها متعلق به دو ایکنورخساره نریتس و زئوفیکوس هستند؛ایکنورخساره نریتس در شرایط توربیدایتی و ایکنورخساره زئوفیکوس در شرایط کم انرژی تشکیل شده اند.