سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ابوالقاسم کامکار روحانی – استادیار دانشگاه صنعتی شارود
علی مراد زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد سمنانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

محتوای داده های یک سیستم الکترو مغناطیس هوایی شامل ترکیبی از پاسخ جریان های گردابی مربوط به رسانایی و پاسخ پلاریزاسیون مغناطیسی است. میدان ثانویه اندازه گیری شده در پیچه گیرنده، ناشی از جریان های گردابی، وابسته به فرکانس هستند و شامل هر دو مولفه حقیقی و موهومی با مقادیر مثبت زیاد هستند. در مقابل، میدان ثانویه ناشی از پلاریزاسیون مغناطیسی مستقل از فرکانس بوده و فقط شامل مولفه حقیقی به شکل مقادیر منفی و نزدیک به صفر است. بنابراین می توان محتوای مغناطیسی زمین را از مولفه حقیقی کاهش یافته برای آرایش پیچه هم صفحه افقی (HCP) در کمترین فرکانس محاسبه کرد. نتایج این روش مستقل از مغناطیسی باقیمانده، عرض مغناطیسی سنگ بستر می باشد. نتایج محتوای مغناطیسی حاصل از داده های EM می تواند به طور مکمل همراه با نتایج مغناطیسی سنجی برای تعیین بهتر مرزهای مغناطیسی در فواصل نزدیک و بررسی حقیقی و کاذب بودن بی هنجاری های مقاومت ویژه به کار رود.