سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید شهریاری – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سعید حافظی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

در فرآیندهای چند متغ یره که نیازمند کنترل دو یا چند م شخصه ک یفی به طـور همزمـان هـست ند، بایـ د دو هـدف عمـده محقق گردد . هدف اول تشخ یص وضع یت های خارج از کنترل و هدف دوم شناسا یی مشخصه های کیفی منحرف شده، در زمان وقوع یک وضع یت خا رج از کنترل م ی باشد .در این مقاله علاوه بر بررسی روش های موجـود بـرا ی تـشخ یص ، به منظور ا یجاد حساسیت بیشتر در این نمودارها، حدود T 2 وضعیت خارج از کنترل در استفاده از نمودارها ی کنترل ی هشدار برای آنها تعر یف شده است . در شناسا یی مشخصه های ک یفی منحرف شده، روش های موجود مورد بررس ی قرار گرفته و روش جد یدی پ یشنهاد شده است . نتایج شب یه سازی در خـصوص ارز یـ ابی روش تعریـ ف حـدود هـشدار نـشان می توان ۱۸ % از وضعیت های خـارج از کنتـرل را Hotelling T 2 می دهد که با تعریف این حدود برای نمودار کنترلی به درستی شناسا یی کرد . این در حال ی است که با استفاده از نمودار کنترل ی معمول ی تنها ۹۱ % از چن ین وضع یت هـا قابـل کشف می باشند . همچنین در مقا یسه با روش های مشابه ، استفاده از رو یه جدیـ د در کـشف مشخـصه هـا ی کیفـ ی عامـل انحراف، منجر به شناسا یی دق یق مشخصه های اصل ی منحرف شده در ۶۷ % از موارد شـده اسـت . در حـال ی کـه در روش مشابه، حداکثر در۴۶ % از موارد مشخصه های عامل انحراف به خوبی شناسایی می شوند .