سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بلوکی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن شکوئی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه تبریز
بهرام سامانی – استادیار، رئیس اسبق بخش اکتشافات معدن سازمان انرژی اتمی تهران،
محمد نصیری گنجینه کتاب – کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه سیه رود در ٧٠ کیلومتری اهر واقع شده است . قسمت عمده منطقه از ولکانیکها ی ائوسن شامل سنگها ی آتشفشانی با ترکیب آندز یت، داسیت، برش ها ی آتشفشا نی و توفها ی باز یک و واحدها ی آتشفشا نی رسو بی تشکیل شده است . فعالیت های ماگما ئی بعد از ائوسن نقش عمده ای در ورقه سیه رود، ایفا نموده است که بازتاب این فعالیت ها به شکل سنگ های نفوذی الیگوسن و آتشفشانی است.
نفوذ توده ها ی او لیگوسن در فازهای گوناگون باعث دگرسا نی و کانی ساز ی فلزات ی ازجمله مس، مو لیبدن، آهن و … و مخصوصا طلا ی اپی ترمال در منطقه مورد مطالعه شده است . به طور یکه توده نفوذی گرانیتوئیدی (Og) با ترکیب گرانودیوریت تا گرانیت آلکا لن به صورت وسیع تحت تا ثیر محلول های گرما بی قرار گرفته و در نواحی مختلف می توان زون های آلتراسیون هیدروترمالی موجود در منطقه را مشاهده نمود در این مقاله برای تشخیص انواع زون ها ی آلتراس یون هیدروترمال به عنوان اند یس مهم اکتشا فی، از داده ها ی ماهواره ای ASTER استفاده شده و در تهیه نقشه های آلتراسیون مربوط به منطقه از روش آنالیز مولفه های اصلی (Crossta & moore) استفاده شده است که نتیجه ا ین مطالعات و مطالعات صحرایی منجر به معر فی زون ها ی آلتراس یون وسیع هیدروترمالی شامل کانی ها ی اکسید آهن دار و کانی ها ی هیدروکسیل دار و علل الخصوص کانی ها ی شاخص مربوط به طلای اپی ترمال از جمله کا نی ها ی کائولینیت، ایلیت و آلونیت گردید