سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کاظم ساعدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
حسین آذرنیوند – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
پرویز فاتحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

چکیده:

مهمترین دلیل استفاده از رژی مهای حرارتی به عنوان معیار رهبندی تأثیر بر روی کاربری و مدیریت اراضی-به ویژه رشد و نمو گیاه م یباشد ( ۵). عوامل پای های در تعیین رژیم حرارتی خاک عبارتند از میانگین سالانه دمای خاک(MAST)دمای ،متوسط تابستانه خاک (MSST)و دمای متوسط زمستانه خاک(MWST) بر این اساس انواع رژی مهای حرارتی خاک عبارتنداز پرجلیک، کراییک، فریجید و … . هرچند که رژی مهای حرارتی در زی ررده، گروههای بزرگ و زیرگرو هها نیز می توانند ذکر شوند، معمولا طبقه بندی را در سطح فامیلی متأثر میسازند. در این سطح بیشترین توجه به رویش گیاهی م یشود. همچنین ازآنها برای تعیین سری خاک نیز استفاده میشود( ۵)