سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیام روفی – متخصص طب اورژانس – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

افزایش روز افزون بیمارن مراجعه کننده به بخش اورژانس که تعداد قابل توجهی از آنها نیاز به گرافی قفسه سینه دارند و نیاز به تفسیر دقیق و به موقع این گرافی ها از یک طرف و کمبود متخصصین رادیولوژی و عدم امکان پوشش شبانه روزی اکثر بیمارستانهای کشور توسط این متخصصین ، نیاز به استفاده از روشهای دیگر مانند رادیولوژی از راه دور را برای نیل به این هدف مطرح می کند. اولین گام در این راه تعیین دقت این روش و توجیه اقتصادی آن می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی این فرضیه می باشد که آیا تفسیر نمایش دیجیتالی کلیشه های قفسه سینه توسط رادیولوژیست می تواند به دقت تفسیر مستقیم این کلیشه ها توسط متخصص اورژانس بیافزاید یا خیر؟ در این راستا تعداد ۶۰ کلیشه گرافی قفسه سینه توسط متخصص طب اورژانس تفسیر و پس از عکسبرداری دیجیتالی ، به صورت نمایش دیجیتالی در اختیار رادیولوژیست قرار گرفت. رادیولوژیست ابتدا نمایش دیجیتالی را تفسیر و با فاصله زمانی ۳ ماهه کلیشه های اصلی را به صورت مستقیم تفسیر نمود، که این مورد آخر به عنوان استاندارد طلایی تشخیص مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سه بار تفسیر انجام شده برای هر کلیشه جمع بندی و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . برای هر کلیشه ۷۰ متغیر بررسی و در چک لیستهای ثبت شده و پس از وارد کردن اطلاعات چک لیستها در بانک اطلاعاتی ، متغیر ها در سه گروه Non-Urgent , Emergent Urgentدسته بندی شدند. دقت برای تمامی کتغیر ها و گروهها و توافق واقعی برای هر گروه تعیین و حساسیت و ویژگی گروهها و P Value برای دقت گروهها معین شده. در گروه Emergent دقت به روش مستقیم ۴۱/۹۷% و به روش دیجیتالی ۵۷/۹۷% محاسبه شد که P=0.79 بود. و ارزش آماری ندارد. در گروه Urgent با وجود دقت بیشتر روش دیجیتالی (۶۲/۹۵%) نسبت به روش مستقیم (۲۴/۹۲%) با P<0.001 بود که ارزش آماری دارد. در نهایت چنین نتیجه گیری شد که استفاده از روش رادیولوژی از راه دور اگر چه دقت کافی را دارد. اما در اورژانسهایی که توسط متخصصین اورژانس به صورت شبانه روزی پوشش داده میشوند برای موراد Emergent کارایی لازم را ندارد. اما برای موارد Urgent از نظر زمانی نیز امکان پذیر میباشد. در موارد Non-Uegent با توجه بهزمان کافی برای تفسیر مستقیم کلیشه ها توسط رادیولوژیست نیازی به استفاده از این روش اورژانسها دیده نمیشود. و در این مطالعه روی انی گروه تاکیدی نشده است. در نهایت اگر این مطالعه با مشارکت پزشکان عمومی انجام شود به احتمال قریب به یقین می تواند کارایی و توجیه اقتصادی در تمامی تشخیصهای اورژانسی و بخصوص تعیین نیاز و ارجاع به مارکز بالاتر درمانی را داشته باشد. با توجه به دقت بالای روش دیجیتالی این روش برای نگهداری و بایگانی بیماران و فایلهای آموزشی نیز مناسب به نظر می رسد.