سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
ولی الله علی زاده – دانشجوی دکتری پژوهش محور اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
محمدحسین ایمانی خوشخو – دانشیار اقتصاد گردشگری و عضو هیئتعلمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده علوم گردشگری
طاهره وردان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران مرکز
میثم حسنی – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور مرکز ساری

چکیده:
در ادبیات رشد اقتصادی حدود ۳۰ درصد تفاوت درآمد سرانه کشورها به دلیل اختلاف سرمایه فیزیکی و عامل مهم تر این تفاوت، سرمایه انسانی ذکر گردیده است. اگر چه این عامل که همان مهارت ها و سطح دانش نیروی کار می باشد، عمده علت این اختلاف تعریف شده است ولی در برخی مطالعات، سرمایه انسانی تابع سطح تحصیلات یا میزان سال های تحصیل معرفی شده است. تحقیقات زیادی درباره موضوع اثرگذاری ابداعات تکنولوژیکی بر رشد اقتصادی صورت پذیرفته است ولی کارهای تجربی در زمینه کارآفرینی و تفکیک جنبه های مختلف آن معدود می باشد. این مقاله کارآفرینی را جنبه خاصی از تفکر خلاق در نظر می گیرد و با ارائه انواع شاخص های کارآفرینی طبق تعریف مرکز بین المللی کارآفرینی (GEM)، دو جنبه مهم آن یعنی ۱- نوآوری تکنولوژیکی و ۲- ایجاد کسب وکار جدید را از هم تفکیک می نماید.پژوهش حاضر با استفاده از داده های مقطعی ۶۰ کشور عضو سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی، نقش تفکر خلاق را با رشد اقتصادی سنجیده و مطابق با سایر مطالعات موجود، نشان می دهد که فقط بین کارآفرینی به معنی ورود به بازارهای با پتانسیل رشد بالا و رشد اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد.