مقاله تفکر خلاق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تفکر خلاق و رابطه آن با موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر خلاق
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله دانشگاه آزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذهبيون ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش ميزان استفاده از تفکر خلاق در دانشجويان و ارتباط آن را با موفقيت تحصيلي و متغيرهاي جنسيت، ميزان تحصيلات پدر و مادر، معدل درسي، دوره و رشته تحصيلي بررسي کرده است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي و در حوزه مقايسه پس رويدادي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان دوره کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي ۸۶ -۸۵ تشکيل داده اند که به روش تصادفي طبقه اي و از طريق فرمول انتخاب حجم نمونه تعداد ۲۵۰ نفر برگزيده شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه تفکر خلاق پيتر هاني است که برخي مشخصات جمعيت شناختي به آن اضافه گرديد. داده هاي اين پژوهش در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون t همبسته، t مستقل، تحليل واريانس يکطرفه، آزمون توکي و ضريب همبستگي پيرسون) تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که دانشجويان به ميزان متوسط از تفکر خلاق بهره مند هستند. همچنين بين ميزان استفاده از تفکر خلاق و متغيرهاي جنسيت، ميزان تحصيلات پدر و مادر، معدل درسي و رشته تحصيلي دانشجويان ارتباط معناداري وجود ندارد، در صورتي که بين ميزان استفاده از تفکر خلاق در دانشجويان دوره هاي (مقاطع) تحصيلي مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. بر اساس نتايج آزمون توکي، اختلاف بين تفکر خلاق دانشجويان دوره کارداني با کارشناسي ارشد و کارشناسي با کارشناسي ارشد در سطحP£۰٫۰۵  معنادار بوده است. تفکر خلاق در دانشجويان دوره کارشناسي ارشد بيشتر و در دانشجويان دوره کارداني کمتر مشاهده گرديد.