سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسن اسدپور – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
صادق خلیلیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا پیکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای پیشین بر نامه ریزی ریاضی ) ) Mathematical Programming جملگی برگرفته از ریاضیات کلاسیک و منطق دو مقداری و چند مقداری است که خواهان داده های کمی و دقیق هستند . بیان احساسات آدمی ( متغیر های زبانی ) و اطلاعات مبهم جایی در مدلهای ریاضی پیشین برنامه ریزی نداشته وندارد . چرا که تا سال ۱۹۶۵ هیچ کس نمی دانست که چگونه ابهامات بر خواسته از ذهن انسان و محیط را می توان مدلسازی ریاضی کردو تحلیل نمود .
در سال ۱۹۶۵ پروفسور عسکری لطفی زاده، تئووری مجموعه های فاری را بنیان نهاد . در اصل تئوری فازی قادر است که به کمک ریاضیات کلاسیک و نماد های استاندارد آن به فر آیند شناخت انسان که در بسیاری از موارد نادقیق و مبهم است، شکل ریاضی بدهد . این تئوری نوین باعث شد که ساده انگاری مدلهای قطعی بهبود یافته و مدلهای ریاضی سازگاری بیشتری با جهان واقع داشته باشند . با پیدایش تئوری فازی ، یکی از گره های کورمدلهای برنامه ریزی گشوده شد . بدینسان ” انسان بودجه ای “ دیگر یک انسان قطعی نیست . بلکه او یک انسان فازی ) ) Fuzzy Human است . او همچنانکه فازی فکر میکند، بر اساس داده های فازی نیز تصمیم می گیرد . این مقاله تئوری و کاربرد مدل برنامه ریزی خطی آرمانی فازی را در بهینه سازی الگوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختلف ، مورد توجه قرار می دهد . بدین منظور مجموع درجه عضویت همه آرمانهای فازی در مدل حد اکثر می شود . بر خلاف مدلهای برنامه ریزی آرمانی قطعی این روش به تصمیم گیرنده اجازه می دهد که درجه دسترسی و اهمیت هر آرمان را در مدل مشخص نماید . همچنین این روش قادر است یک مجموعه از در جات عضویت سازگار با انتظارات تصمیم گیرندگان را بوجود آورد، ضرایب فنی در این مدل قطعی نیستند بلکه در یک محدوده ( بازه ) تغییر می کنند . در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل تئوری مدل برنامه ریزی خطی آرمانی فازی ، کاربردی از آن را در بهینه سازی الگوی کشت در اراضی آبی یک دشت جلگه ای در زیر حوزه هراز نشان دهیم . نتایج نشان می دهد با ایجاد انعطاف در ضرایب فنی و اعداد سمت راست در مدل فازی، منابع به نحو بهتری تخصیص می یابند و سطح زیر کشت توسعه می یابد