مقاله تفکيک شيميايي عناصر و بررسي شدت آلودگي در رسوبات رودخانه سياهرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تفکيک شيميايي عناصر و بررسي شدت آلودگي در رسوبات رودخانه سياهرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت آلودگي
مقاله عناصر سنگين
مقاله تفکيک شيميايي
مقاله دسترسي بيولوژيکي
مقاله آناليز خوشه ‌اي
مقاله رودخانه سياهرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غضبان فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: كوكبي شكوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير استفاده از رسوبات براي تعيين ميزان آلودگي مورد استفاده واقع شده است. در تحقيق حاضر رسوبات سطحي رودخانه سياهرود بررسي شده‌‌اند. با استفاده از روش تفکيک شيميايي نسبت به شناخت غلظت عناصر در پيوندهاي سست، سولفيدي و آلي اقدام شد. مجموع غلظت عناصر در اين سه پيوند در واقع مبين ميزان آلودگي در رسوبات رودخانه سياهرود است. در ادامه تحقيق با استفاده از روش تفکيک شيميايي دو مرحله‌اي، بخش طبيعي عناصر نيز استخراج شد. نتايج، تفکيک شيميايي ميانگين درصد عناصر در فاز انسان‌ ساخت را (مجموع فازهاي سست، سولفيدي و آلي) در ۱۰ ايستگاه نمونه‌ برداري به شرح زير نشان مي ‌دهد:
Pb(85%)>Zn(84%)>Cd(62%)>As(47%)>Mn(35%)>Ni(34%)>Cu(21%)
در ادامه تحقيق، ارتباط عناصر در پيوندهاي مختلف با استفاده از روش آناليز خوشه ‌اي بررسي شد. دندروگرام آناليز خوشه‌ اي عناصر نشان مي‌ دهد که پيوندهاي سست انسان ‌ساخت نقش مهمي در دسترسي بيولوژيکي عناصري چون کادميوم، آرسنيک و روي دارند. در نهايت با استفاده از شاخص ‌هاي شدت آلودگي نسبت به تعيين وضعيت آلودگي در رودخانه سياهرود اقدام شد. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌ دهد که شدت آلودگي روي و سرب در رسوبات بستر رودخانه سياهرود به ترتيب ۵۷۲/۳ و ۱۴۸/۳ است و در رده آلودگي‌ هاي زياد قرار مي‌ گيرد و بقيه عناصر داراي شدت آلودگي‌ هاي جزيي، و يا فاقد آلودگي‌ اند.