سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا پور علاقه بندان –

چکیده:

در شهر اصفهان با جمعیتی بالغ بر ۱۷۰۰۰۰۰ نفر از سال ۱۳۷۴ طرح جمع آوری جداگانه اقلام بازیافت یا تفکبک از مبدا در یک منطقه آغاز و در سالا ۱۳۷۶ به کل شهر تعمیم داده شده است.در این طرح با اموزش شهروندان مقرر گردید اقلام خشک و قابل بازیافت موجود در پسماند عادی به صورت جداکانه در منازلو دیگر مبادی تولید جمع شده و توسط ناوگانی مستقل از ناوگان جمع اوری پسماندتر به مراکز پردازش و انبارها منتقل و پس از تفکیکبر اساس جنس و رنگ و دیگر مشخصه های مهم جهت استفاده مجدد به کارخانه های فعال در این زمینه ارسال گردد.این طرح با الگوی مراجعهبه صورت ۱۵ روز یکبار تا سال ۱۳۸۵ اجرا شد و در طی این دوره به طور متوسط روزانه در حدود ۳%وزنی زباله تولیدی جمع شد.در سال جاری و با هدف افزایش میزان جمع اوری برنامه های جدید سازمان بازیافت و تبدیل مواد ذائ شهرداری اصفهان که بعضی از انها برای اولین بار در کشور اجرا میشد با لحاظ کردن شرایط جدید در قراردادهای پیمانکاران فعال در این زمینه به مرحله اجرا در امده که در این مقاله به تفضیل مورد بررسی قرار میگیرد.