سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منیژه مختاری دیزجی – استادیار فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
ادموند زاهدی – دانشیار مهندسی پزشکی، دانشگاه شریف
علی اکبر شرفی – استادیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
معصومه گیتی – استادیار رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بروز بیماری، مدول الاستیسیته بافت را تغییر می دهد. توسط بررسی پاتولوژیک و روش های تصویربرداری معمول، می توان نوع ضایعه را تشخیص داد. در مطالعه حاضر، روش تعیین مشخصات بافت به کمک امواج فراصوتی (UTC) برای تفکیک بافت های طبیعی و غیرطبیعی پستان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون UTC بر روی بافت پستان در شرایط in vivo انجام گرفت. ۱۰۴۲ تصویر سونوگرافی از ۱۵۳ بیمار، در فشارهای متوالی ثبت گردید. پردازش تصاویر با روش آنالیز فلوی نوری بر روی بافت نرمال پستان و توده های کیست، فیبروآدنوما و سرطان صورت گرفت. با اندازه گیری تنش و کرنش، مدول یانگ حاصل شد. آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) نشان داد که میان مدول یانگ گروه های فوق اختلاف معنی داری در کلیه فشارهای مورد بررسی وجود دارد (P<<0/05)، بررسی آماری مدول یانگ ۴ گروه در کل فشار مورد بررسی نشان داد که با حساسیت و ویژگی بیش از ۸۳% و ۸۸% (به ترتیب) می توان گروه ها را متمایز ساخت. این روش به دلیل کم هزینه و کم خطر بودن امواج فراصوتی و تفکیک غیر تهاجمی توده های پستانی می توانند به عنوان روش دوره ای (Screening) در بررسی توده های پستانی پیشنهاد شود.