سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهن
رضا قادری – استادیار، دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروان
رسول امیرفتاحی – استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در بررسی خودکار تصاویر کروموزومی، هنگامی که کروموزوم ها به عنوان یک شیئ از تصویر جدا می شود، ممکن است مجموعه کروموزوم هایی که به هم نزدیک اند و یا روی هم افتاده اند، به عنوان یک شیئ شناسایی شوند . از آنجا که تصاویر دارای چند کروموزوم پردازش های بیشتری را می طلبد، می بایست تصاویر دارای چند کروموزوم به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند . یکی از مراحل بررسی خودکار کروموزوم ها، تفکیک اتوماتیک تصاویر دارای چند کروموزوم از تصاویر تک کروموزومی است . در این تحقیق به بررسی حل این مسأله با استفاده از شبکه های عصبی رو به جلو مبادرت شده است . در مجموع نتایج به دست آمده رضایت بخش می باشد و می توان با بررسی بیشتر نتایج بهتری به دست آورد