سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ساسان لیاقت – دانشیار بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مطالعه مشخصات ژئوشیمیائی توده های مس دار و عقیم در منطقه جنوب چهارگوش خضرآباد یزد موردبررسی قرار گرفته است . چندین کانسار مس بصورت اسکارن، اسکارن – پورفیری، پورفیری و رگه ای در این منطقه دیده می شود . کانسارهای مس پورفیری دره زرشک و علی آباد در مرکز و جنوب منطقه مورد مطالعه، مهمترین ذخایر این منطقه محسوب می شوند . تمامی کانسارهای مس ذکر شده همراه با مجموعه ای از سنگ های گرانیتوئیدی با ترکیب کوارتز دیوریت تا گرانیت می باشند . در اکثر کانسار های منطقه کانه زائی مس همراه با سنگهای با ترکیب حدواسط می باشد . گرانیت های منطقه که عمدتا میزبان کانه زائی هستند توسط غنی شدگیحاصل ذوب یا آلودگی پوسته ایEu و آنومالی منفی شدید Nb, Ta, Kمی باشند . سایر توده های پورفیری کانه دار با ترکیب دیوریت تا گرانودیوریت غنی شدگی از LRRE ها،LILEها، تهی شدگی از MREE و عدم وجود آنومالی منفی Eu" را نشان می دهند . این توده ها احتمالا ناشی از ذوب جبه بالائی و یا پوسته تحتانی بوده اند که توسط تبلور بخشی هورنبلند تفریق یافته اند . این مطالعه نشان میدهد که غنی شدگی LRRE هاو LILE ها ، تهی شدگی MREE ها و عناصر نا متحرک و همچنین از ویژگی های مهم توده های گرانیتوئیدی مس دار منطقه مورد مطالعه می باشند . با Eu وجود آنومالی مثبت توجه به نتایج حاصل، ژئوشیمی این عناصر جهت تفکیک توده های عقیم و کانه دار در مناطق دارای پتانسیل کانه زائی مس پورفیری پیشنهاد می گردد .