سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی تاجیک – دانشجوی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا کاکائی – استادیار دانشکدهمهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بررسی های دورسنجی در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ جبال بارز با بهره گیری از داده های سنجنده ETM ماهواره لندست و در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ انجام شده است. این بررسی ها در چهار مرحله گردآوری داده های زمین شناسی، معدنی و ماهواره ای موجود، پردازش آن ها، تفسیر داده های بدست آمده و ارائه نتایج و معرفی مناطق امیدبخش معدنی انجام شده است. حاصل این بررسی ها تهیه نقشه های ماهواره ای موضوعی مانند شکستگیها ، دگرسانی ها و نواحی امیدبخش معدنی بوده است. دراین پژوهش با استفاده از روش های رقومی پردازش داده های ماهواره ، نخست مناطق دگرسانی های رسی، آکسید آهن و سیلیسی در محدوده مورد بررسی مشخص و سپس با مقایسه این نقشه ها و نقشه های ژئوفیزیک هوایی چند محدوده مختلف در این ورقه به عنوان نواحی امید بخش معدنی
برای کنترل زمینی و انجام مراحل بعدی بررسی معرفی شدند.